Centrum podpory podnikania v Poľsku

FirmaVCesku.sk     FirmaVPolsku.sk
< návrat

Spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločnosť s ručením obmedzeným (poľsky spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alebo spółka z o.o.) vzniká po splnení piatich predpokladov:

1. Uzavretie spoločenskej zmluvy alebo vypracovanie zakladateľskej listiny (spoločnosti s jednym spoločníkov) formou notárskej zápisnice u ktoréhokoľvek notára v krajine. Zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva musí obsahovať:

- názov a sídlo spoločnosti,
- predmet podnikania spoločnosti,
- dobu trvania spoločnosti, ak je stanovená,
- výšku základného imania,
- či spoločník môže vlastniť viac ako jeden podiel,
- počet a nominálna hodnota podielov prevzatých jednotlivými spoločníkmi

2. vloženie vkladu spoločníkmi na úhradu celeho základného imania, a v prípade prevzatia podielu za cenu vyššiu ako je nominálna hodnota, tiež vloženie rozdielu,

3. Ustanovenie konateľov (poľsky "Zarząd"),

4. Zriadenie dozornej rady alebo revíznej komísie, ak toto vyžaduje zákon alebo spoločenská zmluva,

5. Zápis do registra - podania žiadosti príslušnému registračného súdu vzhľadom k sídlu spoločnosti. Žiadosť o zápis spoločnosti do Centrálneho súdneho registra je podávána konateľom. Okrem toho musí byť podpísaná všetkými konateľmi.

Základným kapitálom je určená peňažná suma tvoriaca súčet podielov všetkých spoločníkov, ktorá je súčasne prvotným majetkom spoločnosti. Inymi slovami je to hodnota čistého majetku, ktorú sa v záujme veriteľov spoločnosť s r.o. zaväzuje udržiavať v plnom rozsahu a nerozdeľovať medzi spoločníkov.

Tento kapitál tvorí základ zodpovednosti spoločnosti voči veriteľom a záruku jej solventnosti, čo má tiež význam pri uchádzaní sa o bankové úvery. Minimálna výška základného imania činí 5.000 PLN, a nominálna hodnota podielu nemôže byť nižšia ako 50 PLN.

Cenník jednotlivých služieb
Preklad výpisu z registra trestov 1 NS

60,- PLN

Tlmočenie v kancelárii, v banke, na pošte 1 hodina

60,- PLN

Vybavenie elektronického podpisu -

100,- PLN

Dokumentácia pre registráciu k DPH -

100,- PLN

Balíček Firma Start 1.000,- PLN

Zahŕňa náklady na úradný preklad výpisu z trestného registra, zápisu do obchodného registra, príprava podkladov pre DPH, otvorenie bankového účtu s vkladom vo výške 100 PLN, vybavenie elektronického podpisu. Všetko v dvoch návštevách.
Prepožičanie adresy mesačne

od 50,- PLN

Vedenie firemnej korešpondencie mesačne

od 50,- PLN

Úradné poplatky
Registrácia s.r.o. 250,- PLN

Registrácia k DPH 170,- PLN

Elektronický podpis 0,- PLN

Administratívne povinnosti
Podávanie priznania k DPH mesačne, výnimočne štvrťročne

Podávanie priznania k VIES mesačne alebo štvrťročne

Podávanie priznania k CIT ročne

Sadzba CIT 19%

Sadzba DPH 0%, 5%, 8% i 23%

Výpočet ZUS (Sociálna poisťovňa) ročne

Príspevky na zdravotné poistenie
Poisťovacia povinnosť iba jediný vlastník

Príspevok na sociálne zabezpečenie 154,61 PLN

Fond práce - PLN

Nemocenské poistenie 12,86 PLN

Zdravotné poistenie 279,41 PLNPre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.

PROSPECTUM SLOVENSKO S.R.O.     906 05 Sobotište 342, Slovenská republika, IČO: 47 549 335,     tel. kancelária +421 (0)949 544 337
© 2014 - 2018
Design