Centrum podpory podnikania v Poľsku

FirmaVCesku.sk     FirmaVPolsku.sk
< návrat

Remeselnícke


Na základe dvojstranných dohôd o uznávaní dosiahnutého vzdelania a vzájomných dohôd o právnej pomoci medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou, sa uznáva dosiahnuté vzdelanie získané v krajine z jednej zo zmluvných strán za rovnocenne získané v druhej krajine.

Podmienkou uznania je notársky overená kópia dokladu potvrdzujúceho vzdelanie, zároveň s úradným prekladom do poľského jazyka.
PROSPECTUM SLOVENSKO S.R.O.     906 05 Sobotište 342, Slovenská republika, IČO: 47 549 335,     tel. kancelária +421 (0)949 544 337
© 2014 - 2018
Design