Centrum podpory podnikania v Poľsku

FirmaVCesku.sk     FirmaVPolsku.sk
< návrat

Zahraničná pobočka firmy


Pobočka a zastúpenie sú dve rozdielne formy vykonávaní ekonomickej činnosti v poľskom právnom systéme. Na rozdiel od ostatných foriem (spoločnosť, živnosť) sú tieto formy dostupné výlučne zahraničným podnikateľom.

O tom, či daná osoba je zahraničným podnikateľom, rozhodujú platné predpisy v štáte, kde trvalo žije (ak ide o fyzickú osobu), alebo kde má sídlo (ak je právnickou osobou alebo organizačnú jednotku bez právnej subjektivity).

Vyššie uvedený princíp bol stanovený v článku. 9 Medzinárodného súkromného práva (Zb. Poľskej republiky z r. 1946, č. 1965, pol. 290 v znení nesk. zmien) a tiež v článku. 5 zákona o slobode podnikania z 2. júla 2004 (Zb. Poľskej republiky z r. 2004, č. 173, pol. 1807).

Zahraniční podnikatelia alebo spoločnosti zriaďujú v Poľsku pobočku, môžu podnikať výlučne v rozsahu svojich živnostenských oprávnení vydaných v domovskej krajine. Nič však nebráni tomu, aby pobočka realizovala užší rámec činností.

V súlade s článkom. 87 zákona o slobode podnikania má zahraničný podnikateľ povinnosť ustanoviť osobu poverenú na zastupovanie podnikateľov, tzn. uvedenia mena a priezviska a tiež jej adresy pobytu v Poľsku. Táto osoba bude pôsobiť na základe občianskoprávneho splnomocnenia alebo na základe obchodného splnomocnenia - prokurista. Ustanovenia zastupujúci osoby na pobočke nezbavuje zahraničného podnikateľa vplyvu na činnosť vykonávanú jeho pobočkou. Povinnosť prítomnosti zastupujúci osoby v Poľsku je daná predovšetkým praktickými dôvody, napr. Zaistením kontaktu medzi firmou a úrady a tiež dodáva určitú istotu zmluvným partnerom, obchodujúcich so zahraničným podnikateľom.

K otvoreniu pobočky je potrebné vykonať zápis do súdneho registra.

Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.

PROSPECTUM SLOVENSKO S.R.O.     906 05 Sobotište 342, Slovenská republika, IČO: 47 549 335,     tel. kancelária +421 (0)949 544 337
© 2014 - 2018
Design